Aktuality

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ČABINY 


Obec Čabiny ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ o z n a m u j e, že Obecné zastupiteľstvo v Čabinách uznesením č. 16/2014 zo dňa 17.9.2014 schválilo obstaranie 

Územného plánu obce Čabiny 

a obec začala v súlade s ustanoveniami § 11 a 19b Stavebného zákona prípravné práce. 
Svoje podnety a návrhy pre Územný plán obce Čabiny môžu občania, fyzické osoby a právnické osoby podávať v termíne do 15.11.2014 písomne na adresu: 

Obec Čabiny 
Obecný úrad Čabiny 
Čabiny 141 
067 02 Čabiny, 

alebo osobne na Obecný úrad Čabiny, príp. elektronicky na adresu starostacabiny1@centrum.sk . 


Milan M O R O Z 
starosta obce 

V Čabinách 3.10.2014 
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár