Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o výpožičke - SODB 2021 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Obec Čabiny
0.00 €
Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Ministerstvo financií SR
7112.00 €
Vybudovanie oddychovej zóny pri OÚ v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Čabiny
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o.
0.00 €
Vybudovanie oddychovej zóny pri OÚ v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Pavel Kuľus
5311.10 €
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Čabiny
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Dotácia na zabezpečenie materiálno-techneckého vybavenia DHZO Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Čabiny
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmlúve Odb.: Obec Čabiny
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Ing. Janka Herpáková - audítor
500.00 €
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia lávky cez rieku Laborec v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o.
107361.97 €
Vykonanie odbornej prehliadky kotolne Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Milan Zuberec
160.00 €
Zakúpenie kotla do budovy MŠ Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o.
2500.00 €
kúpna zmluva na mliečne výrobky Odb.: Obec Čabiny
Dod.: RAJO, a.s.
0.00 €
kúpna zmluva na mliečne výrobky Odb.: Obec Čabiny
Dod.: RAJO, a.s.
0.00 €
Užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre HJ Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Pomník Anatolija Kralického v Čabinách - obnova Odb.: Obec Čabiny
Dod.: VHP, spol. s r.o.
17999.59 €
Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Odb.: Obec Čabiny
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350.00 €
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Obec Radvaň nad Laborcom
0.00 €
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Mesto Medzilaborce
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Úrada práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
0.00 €
Zmluva o termínovanom úvere č. 61/004/19 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
17000.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Úrad vlády SR
0.00 €
Multifunkčné ihrisko - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Odb.: Obec Čabiny
Dod.: M. Cup Production s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 3 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
267506.59 €
Magio internet Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.90 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: VHP, spol. s r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Project Consult, spol. s r.o.
0.00 €
GDPR Odb.: Obec Čabiny
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
20.00 €
Multifunkčné ihrisko - zmluva o dielo Odb.: Obec Čabiny
Dod.: M. Cup Production s.r.o.
60311.10 €
Dodadok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
audit UZ a KUZ k 31.12.2017 Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Ing. Janka Herpáková - audítor
600.00 €
Odborná prehliadka kotolne na tuhé palivo Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Milan Zuberec
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Úrad vlády SR
8000.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Úrada práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
5325.60 €
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci - traktor ZETOR Odb.: Jozef Sentivan
Dod.: Obec Čabiny
2079.00 €
Dodatok č.2 k zmluve o úvere: Výstavba spoločných zariadení PÚ v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
267506.59 €
Financovanie a refundácia investičných výdavkov obce - Výstavba multifunkčného ihriska Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
17000.00 €
Predfinancovanie NFP: Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
35830.94 €
Rekonštrukcia KD - východná stena Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: VHP, spol. s r.o.
7474.24 €
Výstavba multifunkčného ihriska Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Úrad vlády SR
37880.00 €
Balík služieb (internet a pevná linka) Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
nájom obecným pozemkov Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Janouš, s.r.o.
3000.00 €
Dodatok č. 1 - Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Projekčné práce - Multifunkčné ihrisko 18x33m v obci Čabiny Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Ing. arch. Róbert Lajčiak - autorizovaný architekt
1200.00 €
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Čabiny
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
SCVČ Ptiečie - Dohoda o spolupráci, zverejnené 10.1.2011
DIAMIR Feigl Jozef -Rekonštrukcia stropu KD Čabiny, zverejnené 10.2.2011
IFOsoft - zmluva na dodávku program. vybavenia, zverejnené 10.2.2011
IFOsoft , vos - Zmluva č. 110212 na dodávku programového vybavenia, zverejnená 15.2.2011
Miroslav Pipta MP+K - Zmluva č. 1_2011 o nájme miesta na umiestnenie reklamného panelu, zverejnené 5.3.2011
Jakubiková-Magerovská Dana - Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnené 10.3.2011
Fúra s.r.o. - Dodatok č.2/2011, zverejnené 10.3.2011
Ján Grajzeľ - Zmluva o dielo na vyhotovenie leteckého záberu obce, zverejnené 20.3.2011
KÚŽP - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - zverejnené 25.3.2011
DIAMIR-S s.r.o. - Zmluva o dielo rekonštrukcia a prekrytie strechy ZŠ Čabiny 1. etapa, zverejnené 30.3.2011
MK SR - Dohoda o spolupráci Kultúrne poukazy 2011, zverejnené 10.5.2011
Magdaléna Demčáková - Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnené 30.6.2011
Montáže Čakovice Bratislava, a.s. - Zmluva o poskytnutí fin. daru na dokončenie DS, zverejenené 20.7.2011
Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o. - Sponzorská zmluva na dokončenie DS, zverejnené 20.8.2011
Milan Groško - Zmluva o dielo, zverejnené 26.10.2011
Interaudit Univerzal, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu, zverejnené 27.10.2011
IFOsoft , vos - Zmluva č. 111033 na dodávku programového vybavenia, zverejnená 27.10.2011
Potravinová banka Slovenska - Zmluva o spolupráci, zverejnené 5.12.2011
Milan Groško - Zmluva o dielo č. 12_2011, zverejnené 15.12.2011
Fúra s.r.o. - Dodatok č.1/2012, zverejnené 24.1.2012
Top register - Zmluva o poskytovaní reklamných služieb, zverejnené 15.2.2012
Alt30collective - Zmluva o spolupráci, zverejnené 15.3.2012
Montáže Čakovice Bratislava, a.s. - Zmluva o poskytnutí fin. daru na rekonštrukciu kuchynky a soc. zariadení v KD, zverejenené 30.3.2012
ÚPSVaR - Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obec0ných služieb pre obec, zverejnené 31.3.2012
MV SR - Zmluva č. 5/2012/237 o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2012, zverejnené 2.5.2012
Alt30collective - Dohoda o spolupráci, zverejnené 11.6.2012
Jakubiková-Magerovská Dana - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme neb. priestorov, zverejnené29.6.2012
Peter Števík - Zmluva o dielo, zverejnené 31.8.2012
Mesto ML- Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu, zverejnené 2.9.2012
VSD, a.s. - Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, odb. miesto Čabiny 278, zverejnené 3.10.2012
VSD, a.s. - Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, odb.miesto Čabiny 141, zverejnené 3.10.2012
VHP spol. s r. o. - Zmluva o dielo č. 5/VHP/12 rekonštrukcia WC v ZŠ, zverejnené 10.10.2012
ÚV SR - ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín, zverejnené 15.10.2012
ÚIPŠ - Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu, zverejnené 15.10.2013
SVP, š.p. - Nájomná zmluva č. 42/2011, zverejnené 20.10.2012
PUĽS - Zmluva o odohraní divadelného predstavenia, zverejnené 28.10.2012
Montáže Čakovice Bratislava, a.s. - Zmluva o poskytnutí fin. daru na dobudovanie chodníka, zverejenené 25.11.2012
Fúra s.r.o. - Dodatok č.1/2013, zverejnené 18.12.2012
Slovak Telekom, a.s. - Dodatok č. 4 k zmluve o nájmne neb. priestorov v Čabinách, zverejnené 29.12.2012
Správa katastra ML - Zmluva č. 94/2013-HÚ o poskytovaní hrom.údajov z KN, zverejnené 20.1.2013
Universal, maklérsky dom, a.s. - Príkazná zmluva o obstarávaní dohodnutých činnosti v dohodnutej oblasti poistenia, zverejnená 15.3.2013
Fúra s.r.o. - Dodatok č.2/2013, zverejnené 13.8.2013
K&P AGENCY s.r.o. - Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2013, projekt č. PL-SK/PO/IPP/III/053, zverejnené 18.3.2013
Union poisťovňa, a.s. - Poistná zmluva č. 11310596, zverejenená 20.3.2013
Union poisťovňa, a.s. - Poistná zmluva č. 11-4-10394, zverejenená20.3.2013
Alexander Černega - DREAL - Zmluva o dielo č. 1/5/2013, projekt. č. PL-SK/PO/IPP/III/053, zverejnené 28.3.2013
SCVČ Ptičie - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čabiny č. 1/2013/CVČ, zverejnené 17.4.2013
Mesto Medzilaborce - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čabiny na záujmové vzdelávanie detí č. 2/2013/CVČ, zverejnené 19.4.2013
ADIN, s.r.o. - Zmluva o dielo k projektu č. PL-SK/PO/IPP/III/053, zverejnené 20.5.2013
Liv Elektra, a.s. - Zmluva o poskytnutí finančného daru na furmanské súťaže, zverejnené 25.5.2013
Montáže Čakovice Bratislava, a.s. - Zmluva o poskytnutí fin. daru na furmanské preteky, zverejenené 25.5.2013
SCVČ Ptičie - Darovacia zmluva, zverejnené 6.6.2013
Fúra s.r.o. Dodatok č.3/2013, zverejnené 12.8.2013
Mesto Medzilaborce - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čabiny na záujmové vzdelávanie detí č. 2/2013/CVČ, zverejnené 30.9.2013
Fúra s.r.o. - Dodatok č.4/2013, zverejnené 9.10.2013
Fúra s.r.o. - Dodatok č.1/2014, zverejnené 12.12.2013
Fúra s.r.o. - Dodatok č.2/2014, zverejnené 12.12.2013
ÚPSVaR - Dohoda č. 10/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, zverejnené 2.1.2014
ŠOP SR, VSD, a.s - Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda, zverejnené 5.2.2014
ÚPSVaR - Dohoda č. 007/§52/2014/NP VAOTP SR-3, na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou menších obecných služieb pre obec, zverejnené 28.2.2014
Monžáže Čakovice Bratislava, a.s. - Zmluva o poskytnutí finančného daru, zverejnené 13.3.2014
ÚVSR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 114/2014, zverejnené 28.3.2014
VHP spol. s r. o. - Zmluva o dielo č. 1/VHP/14 rekonštrukcia KD v obci Čabiny, zverejnené 10.5.2014
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11410394 - poistenie majetku: Union poisťovňa, a.s., zverejnené 26.8.2014
VVS, a.s. - Zmluva o kúpe cenných papierov, zverejnené 17.9.2014
Zmluva o dielo, Milan Zuberec, zverejnené 1.10.2014
Ing. arch. Jana Pastoroková J-ART - Zmluva o dodávke prác, zverejnená 4.11.2014
VHP, s.r.o. - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia časti obecného úradu, zverejnené 17.11.2014
VSD, a.s. - Kupna zmluva, zverejnené 28.11.2014
PUĽS - zmluva o odohraní divad. predstavenia, zverejnené 28.11.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č.CO-2008/02840-006 - MVSR, zverejnené 28.11.2014
Laborec, n.o. - Nájomná zmluva, zverejnené 19.12.2014
Slovak Telekom - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov v Čabinách, zverejnené 22.12.2014
ÚPSVaR - Dohoda č..69/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby, zverejnené 22.12.2014
Slovak Telekom, a.s. - Zmluva Magio Internet, zverejnené 23.2.2015
Slovak Telekom, a.s. - Zmluva pevná linka MŠ, zverejnené 23.2.2015
Fura, s.r.o. - Dodatok k zmluve č. 1/2015, zverejnené 3.3.2015
Project Consult, spol. s r. o. - Zmluva o dielo č. 300315-2, zverejnené 30.4.2015
AKU-TRANS, spol. s r. o. - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021 zo dňa 20.2.2008, zverejnené 30.4.2015
ÚPSVaR - Dohoda č. 51/2015/§54-VZ o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti..., zver
UPSVaR - Dohoda č. 27/§52a/2015/ŠR na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby, zverejnené 27.5.2015
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie §52a, zverejnené 19.6.2015
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - menšie obecné služby, zverejnené 19.6.2015
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi §10, zverejnené 19.6.2015
MV SR - Zmluva č. 26/2015/2340 o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR SR na rok 2015 na výkon prác na vojnových hroboch, zverejnené 22.9.2015
MDRR SR - Zmluva o poskytnutí dotácie - územný plán obce, zverejnené 30.9.2015
KAPPAX, s.r.o. - Mandátna zmluva č. 1/2015, zverejnené 15.10.2015
TENDERTEAM, s.r.o. - Zmluva o manažmente verejného obstarávania, zverejnené 15.10.2015
Profinesa, s.r.o. - Zmluva o dielo "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabiny, zverejnené 2.11.2015
VIS, spol. s r.o. - Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW, zverejnené 2.11.2015
NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, zverejnené 9.11.2015
Rusinsky holosy - Zmluva o realizácii vystúpenia, zverejnené 25.11.2015
VSE, a.s. - Zmluva o nájme zariadenia, zverejnené 25.11.2015
UPSVaR - Dohoda č. 19/2015/§54-ML-ŠnZ
Ing. Janka Herpáková - Zmluva o audite, zverejnené 30.11.2015
Doprastav, a.s. - Zmluva o dielo "Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny",zverejnené 1.12.2015
Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie §52a, zverejnené 7.12.2015
Komunálna poisťovňa - poistná zmluva pre skupinové poistenie ZŠ Čabiny, zverejnené 7.12.2015
Komunálna poisťovňa - poistná zmluva pre skupinové poistenie MŠ Čabiny, zverejnené 7.12.2015
MH SR - Zmluva o poskytnutí NFP č. 506/2015-2050-1200, zverejnené 7.1.2016
PUĽS - Zmluva o odohraní divadelného predstavenia, zverejnené 11.1.2016
Prima banka Slovensko, a.s. - Zmluva o úvere č. 41/001/16, zverejnené 27.1.2016
Prima banka Slovensko, a.s. - Dohoda a vydaní a vyplnení blankozmenky č. 41/001/16, zverejnené 27.1.2016
Projekt Consult spol. s r.o. - Zmluva o dielo č. 120116-3, zverejnené 9.2.2016
Janouš, s.r.o. - Nájomná zmluva č. 1/2016, zverejnené 1.3.2016
Slovgram - Zmluva č. 1610297, zverejnené 1.4.2016
Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie §10 zákona 417/2013, zverejenené 6.4.2016
Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie §12 zákona 417/2013, zverejnené 6.4.2016
MRIJA s.r.o. - Zmluva o dielo č. 802/16 za vypracovnaie projektovej dokumentácie, zverejnené 11.4.2016
NATUR - PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, zverejnené 18.4.2016
ES.EN.PE - Zmluva o dielo: Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Čabiny" 1. časť, zverejnené 26.4.2016
ES.EN.PE - Zmluva o dielo: "Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Čabiny", 2. časť, zverejnenie 26.4.2016
Stavmat stavebniny, s.r.o. - Rámcová kúpna zmluva, zverejnené 16.5.2016
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, zverejnené 20.5.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podpory kultúry národnostných menšín č. 285/2016, zverejnené 20.5.2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. 043PO050011, zverejnené 2.6.2016
Príloha k zmluve o poskytnutí NFP č. 043PO050011, zverejnené 2.6.2016
Marek Ihnat, PACEL IWCo, Zmluva o spolupráci, zverejnená 30.7.2016
MH SR - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP, č. zmluvy: 506/2015-2050-1200, zverejnené 15.8.2016
Laborec,n.o. - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 18.12.2014, zverejnené 7.9.2016
Laborec, n.o. - Ukončenie nájomnej zmluvy, zverejnené 8.9.2016
PUĽS - zmluva o odohraní umeleckého predstavenia, zverejnené 17.10.2016
Vlastimil Semjan - Zmluva o dielo Rekonštrukcia rozvodov ÚK a kotolne v budove MŠ, zverejnené 19.10.2016
Prima banka Slovensko, a.s. - zmluva o termínovanom úvere č. 61/001/16, zverejnené 21.11.2016
Medúza, s.r.o. - Zmluva o nájme nehnuteľnosti, zverejnené 5.12.2016
Ing. Janka Herpáková - Zmluva o poskytnutí audítorských služieb č.16/030,zverejnená 13.12.2016
Prima banka Slovensko, a..s - Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere, zverejnené 21.12.2016
Prima banka Slovensko, a..s - Potvrdenie o zverejnení, zverejnené 21.12.2016
Fúra, s.r.o. - Dodatok 1/2017 k zmluve na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, zverejnené 6.2.2017
Pôdohospodárska platobná agentúra - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č.043PO050011, zverejnený 27.2.2017
Wbx, s.r.o. - Zmluva č. MB-270317 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu, zverejnená 4.4.2017

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár