SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o prerokovaní Návrhu UPN O Čabiny

 27.04.2017

O B E C   Č A B I N Y Obecný úrad Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny, tel. 057/7397113 

Č.j. 545/2015
Čabiny dňa 12.10.2015

O Z N Á M E N I E 

Prerokovanie Návrhu územného plánu obce Čabiny - oznámenie o prerokovaní 

V súlade s ustanoveniami § 16 a § 17 Stavebného zákona a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Čabinách č. 16/2014 bod 3. zo dňa 17.9.2014, Obec Čabiny zabezpečuje obstaranie Územného plánu obce Čabiny. 
Obec Čabiny v zmysle § 22 ods. 1 Stavebného zákona oznamuje občanom, fyzickým osobám a právnickým osobám, že z v o l á v a prerokovanie Návrhu územného plánu obce Čabiny, 

ktoré sa uskutoční dňa 3.11.2015 (utorok) o 15,00 hod.

 v zasadačke Obecného úradu v Čabinách, Čabiny 141. 

Návrh územného plánu obce Čabiny je vyvesený na verejné nahliadnutie v budove Obecného úradu v Čabinách, Čabiny 141, v pracovných dňoch v úradných hodinách a na webovej stránke www.cabiny.ocu.sk, kde sa s ním môžete oboznámiť v termíne od 19.10.2015 do 18.11.2015.

 V zmysle § 22 ods. 1 Stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k Návrhu územného plánu obce Čabiny do 30 dní odo dňa oznámenia písomne alebo osobne na adresu Obecný úrad Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny, príp. elektronicky na adresu starostacabiny1@centrum.sk v termíne do 18.11.2015.  Milan M O R O Z
 starosta obce 


Vyvesené dňa: 16.10.2015 

Zvesené dňa: __________________________________________________________________________ Vybavuje: Ing. arch. Katarína Štofanová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 212, tel. č. 0907 972 701, e-mail katuska@condornet.sk

Zoznam aktualít: