SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čabiny

 27.04.2017

P O Z V Á N K A 

V zmysle § 12 ods. 1 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční: 

dňa 12. decembra 2014 (t.j. piatok), o 15:00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Čabinách. 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie zasadnutia. 
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
1.2 Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
1.4 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
1.5 Vystúpenie starostu. 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Voľba zástupcu starostu obce. 
4. Určenie poslancov pre styk s bankou. 
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 
6. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie a schválenie zásad odmeňovania poslancov. 
7. Diskusia. 
8. Návrh na uznesenia. 
9. Záver. 

Na zasadanie obecného zastupiteľstva zároveň pozývam občanov našej obce. 
Rokovanie zastupiteľstva je verejné. 


Milan M O R O Z 
starosta obce 

Zoznam aktualít: