SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov podielov

 27.04.2017

Pozemkové spoločenstvo Paporťanky Čabiny 


Pozvánka 

na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Čabiny podľa LV č. 995, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2014 o 14.00 hod. (prezentácia členov - vlastníkov a splnomocnených zástupcov od 13.00 hod. do 14.00 hod.) na OcÚ v Čabinách s týmto programom: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zhromaždenia 
3. Voľba predsedajúceho, mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie: a) zmluvy o spoločenstve, b) stanov spoločenstva 
5. Voľba orgánov spoločenstva: a) výboru, b) dozornej rady 
6. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2013 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 

Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Spoločenstvá založené podľa doterajších predpisov sú povinné prispôsobiť svoje právnej pomery ustanoveniam tohto zákona, preto sa za týmto účelom zvoláva zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľností. 
V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete tohto zhromaždenia zúčastniť, prosíme Vás, aby ste splnomocnili osobu, ktorá Vás bude na zhromaždení zastupovať. Vlastník podielu sa pri prezentácií preukáže touto pozvánkou a splnomocnená osoba vyplneným a podpísaným splnomocnením na druhej strane. 


V Čabinách, dňa 8.11.2013 
Č.t. 0907 902 1269 

Milan Hlohinec, v.r. 
predseda

Zoznam aktualít: