SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 27.04.2017

Obec Čabiny v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 


                                            vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
           funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Čabinách, 067 02 Čabiny 131. 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe, 
• ovládanie štátneho jazyka a štátna skúška z ukrajinského alebo rusínskeho jazyka. 

Ďalšie požiadavky a kritériá: 
• bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
• zdravotná spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, 
• organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC. 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania, 
• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, 
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, 
• profesijný štruktúrovaný životopis, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 11.08.2014 (do 12,00 hod.) na adresu Obec Čabiny, 06702 Čabiny 141. 
Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy v Čabinách – NEOTVÁRAŤ“ 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do výberového konania oznámený písomne Radou materskej školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.. 


V Čabinách 10.7.2014
Milan Moroz 
starosta obce

Zoznam aktualít: