SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ

 27.04.2017

Obec Čabiny v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

                                                vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
                   funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Čabinách, 067 02 Čabiny 131.
 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky: 
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa Základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z., 
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, 
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• bezúhonnosť, 
• zdravotná spôsobilosť, 
• ovládanie štátneho jazyka a štátna skúška z ukrajinského alebo rusínskeho jazyka, 
• organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC. 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
• overené kópie dokladov o vzdelaní, 
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, 
• profesijný štruktúrovaný životopis, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §7ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 31.07.2013 (do 12,00 hod.) na adresu Obec Čabiny, 06702 Čabiny 141. 
Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy v Čabinách – NEOTVÁRAŤ“ 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne Radou školy. Milan Moroz 
starosta obce

Zoznam aktualít: