SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 03.07.2023

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
 
OBEC  ČABINY
 
Oznámenie o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže
 
Obec Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny, IČO: 00322873, v zastúpení starostom obce Štefanom Nábožným v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Čabiny č.2/6/2023 zo dňa 26.06.2023 
 
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nasledovnej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čabiny:
 
 pozemok parcely registra C KN č. 424/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 355 m² v podiele 1/1, zapísaný na LV č. 616, situovaný v k. ú. Čabiny.
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
 
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať najmä:
 
Identifikačné údaje vyhlasovateľa a navrhovateľa.
Presnú špecifikáciu predmetu obchodnej verejnej súťaže.
Návrh výšky kúpnej ceny s tým, že celková kúpna cena nesmie byť nižšia ako 1420 EUR za pozemok.
Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že účastník súťaže, ktorého návrh bude vybraný, zaplatí celú kúpnu najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: SK28 5600 0000 0042 1761 4001 , vedený v Prima Banka, a.s.
Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (najmä náklady spojené so zverejnením verejnej obchodnej súťaže a správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: IBAN: SK28 5600 0000 0042 1761 4001 , vedený v Prima Banka, a.s.
Ustanovenie, podľa ktorého v prípade, ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu a/alebo náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v plnej výške najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo kupujúci podpísaním zmluvy berie na vedomie a s takýmto konaním predávajúceho vopred súhlasí.
Ustanovenie, podľa ktorého návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny s tým, že návrh na vklad je oprávnený podať výlučne predávajúci.
Vzor návrhu kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto súťažných podmienok. Záujemca, ktorý sa chce zúčastniť obchodnej verejnej súťaže je povinný návrh kúpnej zmluvy vypracovať podľa priloženého vzoru návrhu kúpnej zmluvy. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy uvedené v priloženom vzore sú pre účastníkov obchodnej verejnej súťaže záväzné a nemenné. Záujemca je povinný v priloženom vzore návrhu kúpnej zmluvy doplniť svoje identifikačné údaje (nehodiace sa údaje záujemca odstráni), v článku II. bod 1 návrhu kúpnej zmluvy ním navrhovanú celkovú výšku kúpnej ceny, v článku II. bod 2 písm. b) návrhu kúpnej zmluvy ním navrhovanú výšku kúpnej ceny, v závere návrhu doplniť miesto, deň a mesiac podpisu návrhu kúpnej zmluvy, meno a priezvisko alebo obchodné meno/názov a označenie štatutárneho orgánu kupujúceho a návrh kúpnej zmluvy vlastnoručne podpísať. Iné zmeny a doplnenia priloženého vzoru návrhu kúpnej zmluvy bez výslovného súhlasu vyhlasovateľa nie sú prípustné. 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 
 
Navrhovateľ (záujemca) je povinný spolu s návrhom kúpnej zmluvy predložiť:
 
Doklad o právnej subjektivite navrhovateľa - originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac pri právnických osobách alebo pri fyzických osobách podnikateľoch a fotokópiu občianskeho preukazu pri fyzických osobách nepodnikateľoch.
Potvrdenie obce Čabiny, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči obci Čabiny na daniach, poplatkoch a ani iných platbách.
 
Návrh kúpnej zmluvy vypracovaný podľa priloženého vzoru návrhu kúpnej zmluvy a v súlade s týmito súťažnými podmienkami doručte v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať – Súťaž – Predaj pozemku C KN č. 424/3“ osobne počas pracovnej doby na sekretariát Obecného úradu v Čabinách alebo zašlite poštou na adresu: Obec Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny v termíne do 19.07.2023 do 15,00 hod. Návrhy doručené osobne alebo poštou po tomto termíne, ako aj návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, nebudú akceptované a budú z verejnej súťaže vylúčené. Návrh kúpnej zmluvy musí byť doručený v slovenskom jazyku v piatich (5) vyhotoveniach čitateľne a vlastnoručne podpísaných navrhovateľom (účastníkom súťaže).
 
Vyhodnotenie súťažných návrhov uskutoční obec Čabiny dňa 20.07.2023 a kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena.
 
Výsledok súťaže bude účastníkom oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia. 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, súťaž zrušiť a/alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. Navrhovateľ nemôže po predložení svojho návrhu tento svoj návrh meniť a ani ho odvolať. 
 
Žiadny z účastníkov súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 
Vzor návrhu kúpnej zmluvy sa nachádza na oficiálnych stránkach obce Čabiny ⦁ www.cabiny.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť na vyššie uvedenom mieste.
 
 
Čabiny, 04.07.2023
 
......................................  
      Štefan Nábožný
        starosta obce
 
 
 

 


Zoznam aktualít: