SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

 27.04.2017

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO 
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM 


Podľa § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 


v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce 
od 30. 7. 2013 – do odvolania 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä: 

- zakladať alebo udržiavať oheň na miestach, kde je to zakázané a kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 

- fajčiť, používať otvorený plameň alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, 

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. 


Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: 

- zabezpečovať vykonanie opatrení podľa § 9a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov tak, aby bola v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zabezpečená ochrana pred požiarmi; 

- vykonávať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov; 

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,
 
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. 

Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve. 

pplk. Ing. Peter Tričák v.r. 

riaditeľ 

Zoznam aktualít: